top of page

 LAATSTE NIEUWS 

28-01-2024
De Ere-rol is weer van nieuwe namen voorzien, met dank aan D. Panjer en P. Grond.
 
14-01-2024
Er staan weer nieuwe foto albums op de site
 
25-09-2023
Er staan weer nieuwe foto albums op de site en bij het KED een video.
04-08-2023
De Ere-rol is weer van nieuwe namen voorzien, met dank aan D. Panjer en P. Grond.  
 
09-06-2023
De film over het 15-jarig bestaan van de KOVOM van Bernhard Welle staat onder "ingezonden door leden"
20-05-2023
De foto's van de ALV en KED oefening staan weer onder de "Foto Albums"
20-05-2023
Onze nieuwe website is nu te bezoeken via www.kovom.nl
  
06-10-2022
Onder de tab "Links" zijn drie nieuwe links toegevoegd.
 
20-09-2022
De foto's van het Fakkeldefile en de Herdenking "Remember September 1944" staan onder Fotoalbums.
 
 
Algemene privacy verklaring
KOVOM per 25-5-2018
KOVOM hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en bescherming van uw privacy.
In deze verklaring geeft KOVOM informatie hoe we omgaan met persoonsgegevens. KOVOM doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
KOVOM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat KOVOM in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig het doel waartoe ze zijn verstrekt - verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt - u vraagt uw persoonsgegevens te verstrekken - technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen - geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn - op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert
Bewaartermijn: KOVOM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven dan wel op grond van de Wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, nadat het doel waartoe werd verstrekt, is vervallen.
Beveiliging van de gegevens:
- alle personen die namens KOVOM inzage hebben in uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan - alle systemen m.b.t. persoonsgegevens zijn versleuteld met gebruikersnaam en wachtwoord - van persoonsgegevens wordt een back-up gemaakt voor eventualiteiten - maatregelen worden getest en geëvalueerd - Bestuur van KOVOM is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens
Uw rechten omtrent uw gegevens:
- u heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke KOVOM van u ontvangt
u kunt daartoe contact opnemen met KOVOM - ledenadministratie via de gegevens als vermeld op onze site: kovom.net
u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
u heeft het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde. KOVOM vraagt u zich te legitimeren alvorens gehoor te geven aan voornoemd verzoek.
Klacht:
met klachten over de verwerking vraagt KOVOM u contact op te nemen met de Ledenadministratie. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende commissie op het gebied van privacy bescherming.
KOVOM kan zijn privacy statement wijzigen. Daarvan zal men bericht doen op de site. Eerdere versies zullen in ons archief worden opgeslagen.
 
*************************************************************
 
bottom of page