top of page

Doelstellingen

A) Algemene Doelstellingen van de KOVOM:

1. Het bestendigen en waar nodig verstevigen van het saamhorigheidsgevoel bij hen, die in de krijgsmacht dienen of gediend hebben of die hebben deelgenomen aan het verzet; gedurende de Tweede Wereldoorlog of die hebben deelgenomen aan vredesacties in Europees of Internationaal verband en de nagelaten betrekkingen van voormelde categorieën;

2. Handhaving van de vrijheid, de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje, de parlementaire democratie en rechtsorde;

3. Het onderhouden en zo nodig versterken van het gevoel van Europese eenheid der volkeren, de vaderlandsliefde en het respect voor het wettig gezag;

4. Het bijdragen en het uitdragen van de gedachte dat ter veiligstelling van onze vrijheid, de instandhouding van een eigen voldoende krachtige defensie en NAVO noodzakelijk is;

5. Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau, met organisaties met aanverwante doelstellingen;

6. De behartiging van materiële en immateriële belangen en hulpverlening, zowel collectief als individueel, zoveel mogelijk in samenwerking met gelijk gerichte organisaties en instellingen;

7. Het verkrijgen van waardering en erkenning van een eigen gedefinieerde status als Koude Oorlog Militair, *2; of Erkenning als identiteitsgroep door het Ministerie van Defensie;

8. Het ijveren voor een blijvend eren en op waardige wijze gedenken van de duizenden omgekomen militairen tijdens de Koude Oorlog.


B) Specifieke doelstellingen van de KOVOM:

1. Oprichting van een vereniging is gerealiseerd.

2. D.m.v. instelling van een Koude Oorlog Herinnerings Medaille, met baton en de draagspeld een status verkrijgen volgens punt 7 bovenstaand, en de waardering voor en de erkenning van de K.O. militairen uitdragen; deze medaille is inmiddels ingesteld. Draagspeld is ingesteld.

3. Oprichting van een Koude Oorlog herdenkingsmonument c.q. opname van een Koude Oorlog herdenkingsplaquette ter nagedachtenis aan de tijdens de Koude Oorlog voor Koningin en Vaderland omgekomen militairen.

4. De Koude Oorlog Herinneringsmedaille, ook toestaan op het uniform van actief personeel dat tijdens de Koude Oorlog dienst heeft gedaan.

5. De Nederlandse bevolking informeren over de geschiedkundige en maatschappelijke invloed van de Koude Oorlog en de geleverde inspanningen door onze strijdkrachten, en van het belang van een sterke krijgsmacht.

6. Het aanstellen van een beschermheer. (langere termijn doelstelling)

7. De nog aanwezige fortificaties en andere tastbare relikwieën uit de Koude Oorlog te bewaren voor het nageslacht, c.q. te participeren in groepen die zich hiermee bezig houden.

8. Rond de 9e november een Koude Oorlog Herinnerings Dag instellen ter nagedachtenis aan de vele duizenden militairen die het leven hebben gelaten in dienst van Hare Majesteit en het feit dat door de aanwezigheid van onze troepen een derde wereldoorlog nooit heeft plaats gevonden. Is inmiddels gerealiseerd.


*1 en *2 Laat voor alle leden en aspirant-leden duidelijk zijn dat wij er primair niet naar streven om de veteranenstatus te verkrijgen c.q. gelijkgesteld te worden met de huidige veteranen, zoals de Indië-ganger, of de Korea-veteraan, Libanon of welke andere missie of uitzending dan ook. Indien echter de regering tot andere inzichten komt staan wij hier vanzelfsprekend voor open. Wel streven wij er naar om als Koude Oorlog identiteitsgroep, als speciale groep KO militairen, erkend te worden. Als lid van de KOVOM/KED behoort men daartoe en heeft men minimaal 6 maanden gediend in de koude oorlog periode tussen 1949 tot 1991 en als militair aan de vrede en stabiliteit in Europa hebben bijgedragen. Soms met het hoogste offer als prijs die betaald moest worden.

bottom of page