top of page

 HET ONTSTAAN VAN DE CEKOM / KOVOM / KED

2000

Deddo Panjer heeft kennis gemaakt met en buitenlands lid geworden van Cold War Veterans Association (USA) , hieruit groeide langzaam het idee een soortgelijke vereniging in ons land op te zetten.

 

 

2001

Lid geworden van Bond van Wapenbroeders en Oud militairen der Intendance , om via de verschillende veteranenclubs van Nederland de belangstelling voor en acceptatie van Koude Oorlog militairen te vergroten.

 

 

2002

Door dreigend ontslag meer tijd voor het ontwikkelen van ideeen omtrent opzet , statuten , herkenbaarheid en identiteit van een echte Nederlandse Oud Koude Oorlog club.

 

 

2003

Aangezien acceptatie van de Koude Oorlog militair op persoonlijke titel niet haalbaar blijkt , ook niet via lidmaatschap van genoemde veteranenclubs , besluit ik als provocatie de term Koude Oorlog Veteraan te introduceren. Aangezien ik als individu geen kans maak , besluit ik op 16 December 2003 aanvankelijk het Comite Erkenning Koude Oorlog Veteranen ( CKOV ) op te richten. Na beraad besluit ik de term KO veteraan te handhaven maar de naam te veranderen in CEKOM

2004

Oswald Stapper ( Tankie ) is een van mijn eerste leden. Ontwikkeling en opbouw comite ; eigen website , eigen briefpapier , eigen badge en logo en eigen periodiek ( Koude Oorlog Bode ) . Profilering naar Koninklijk Huis , Defensie , Veteraneninstituut , 2e kamer en landelijke en regionale dagbladen. Contacten gelegd met erfgoedorganisaties en 5 Mei comite.


2005

Gestart met het opzetten van de registratie der Koude Oorlog slachtoffers en het verzamelen van verhalen van hen die gewond raakten dan wel als familie achterbleven. Ook is vruchteloos onderhandeld met de Bond van Wapenbroeders over samenwerking.


2007

Hans van der Bruggen is lid geworden .


2008

Op 01-12-2008 werd de KOVOM opgericht, nadat Deddo Panjer om prive redenen uit de CEKOM stapte. Hans van den Bruggen zat al reeds in het bestuur van de CEKOM de vermaarde voorloper van de KOVOM Tevens werd er een samenwerking overeenkomst met de UNV gesloten wat resulteerde in een vergaande samenwerking van de twee verenigingen.

Ook vond ik in 2008 weer werk , waardoor mij geen tijd overbleef voor de voortzetting van mijn activiteiten als oprichter/Voorzitter. Hans had zich toen al aangeboden als bestuurslid en werd vicevoorzitter. Aangezien hij over veel contacten in de veteranenwereld beschikte was hij de juiste persoon voor de verdere ontwikkeling van het comite hetgeen resulteerde in de samenwerking met de UNV


2009

Hans van Dijk werd lid van het bestuur op 10-10-2009 bij Boerke Mutsaers in Tilburg.


2010

Op 17-07-2010 werd het K.E.D. opgericht als zijnde het visitekaartje van de KOVOM

Hans van Dijk regelde dat allemaal naast zijn drukke functie als Ledenadministrateur. Daarom werd er iemand anders gezocht om als coördinator van het KED op te treden. In eerste instantie traden Peter Janssen en Hans Bey om beurt als commandant op. Zij verzorgden tevens de trainingen

2012

Onze oprichter Hans van der Bruggen overleed op 18-01-2012

Op 01-03-2012 werd Oswald Stapper gevraagd om zitting te willen nemen in het bestuur en hij kreeg als bestuurstaak de algehele coordinatie van het KED

17-11-2012 word Mevrouw van der Bruggen benoemd tot "Erelid".

2O13

Op 19-10-2013 werd de naam van de vereniging veranderd. Als nieuwe naam werd gekozen voor vereniging KOVOM. Het woord " Veteraan" verdween uit de officiele teksten. Dit woord riep in steeds grotere mate agressie op bij een groep "echte" veteranen, o.a. op Facebook. Ook zou het kunnen helpen om een beter ingang te creeren bij het Veteranen Platform.          

2014


Op 06-11-2014 zegt de Voorzitter Rien v/d Broecke van de UNV te willen stoppen met de samenwerking tussen de beide verenigingen. Dit is het begin van de hele affaire van ontbinding van de samenwerking overeenkomst tussen de beide verenigingen.


Dat resulteerde o.a. in een situatie dat wij geen Waarnemend Voorzitter meer hadden. Klaas Orsel heeft toen besloten om dat tijdelijk op zich te nemen.


In December geeft Hans van Dijk aan dat hij stopt als bestuurslid ven de KOVOM2015


Op 01-01-2015 Peter Grond neemt de taken van Hans van Dijk over.


0p 18-04-2015 werd door de A.L.V. besloten om op voorstel van de U.N.V. de samen werking op te zeggen en alleen als KOVOM verder te gaan. Klaas Orsel en Oswald Stapper zijn vanaf dit moment de enige bestuursleden.


Al op 21-03-2015 werd er besloten om een Ad Hoc Commissie op te richten die als taak kreeg om de scheiding in goede banen te leiden. Men voorzag dat de scheiding een feit zou worden en men wilde zich voorbereiden op de nieuw te ontstane situatie. De volgende leden namen daar zitting in : Hans van Dijk / Peter Grond / Jan van Offeren / Oswald Stapper. Deze commissie is verschillende malen samen gekomen bij Oswald thuis . Er zijn al voor verschillende zaken geregeld. Er is o.a. een concept voor een huishoudelijk reglement gemaakt.


Hans zal voorlopig de certificaten voor de KOHM maken. Samen met Jan van Offeren zal hij het KOVOM Bulletin verzorgen.


13-06-2015 word Hans van Dijk benoemd tot "Lid van Verdienste".


Op 21-11-2015 is er een nieuw bestuur gekozen n.l. :


Henk Honingh


Hans van Dijk


Hajo Wielandt


Peter Grond


En herkozen werd;                                                                             Oswald Stapper.


2016


Op 27-01-2016 heeft Hajo Wielandt zich als Secretaris teruggetrokken.


De nieuwe Badge is ontworpen zonder het UNV logo. De ontworpen Badge met het gecombineerde logo van Luchtmacht, Landmacht en Marine mogen we niet gebruiken, omdat dit door Defensie al word gebruikt.

                                                                 Per 01-03-2016 is ons nieuwsbulletin "Geeft Acht" gestart.

  De definitieve Verenigingsbadge is hierboven gepresenteerd.


Op 19-11-2016 is benoemd tot Lid van Verdienste Oswald Stapper (Tankie).


2017


                                                                  Per 01-01-2017 is de functie van penningmeester vacant.


                        Tijdens de A.L.V. te Schaarsbergen op 08-04-2017 zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen en in functie getreden. 


                                       Ad Baars als penningmeester en Rene Koolenbrander als Liaison Officer en nuldelijnsondersteuner.


                                                                         26-10-2017 treedt Ad Baars af als penningmeester.


                       Vanaf 28-10-2017 nemen H. Honingh en Tankie het penningmeesterschap waar tot er een nieuwe penningmeester is.


                                          01-12-2017 Hans van Dijk neemt tijdelijk een klein gedeelte van het penningmeesterschap waar, namelijk de                                                                                    rapportering en het beheer van het masterlink systeem C2000.


2018


                                                                              11-11-2018 treedt Rene Koolenbrander af als bestuurslid.


2019


                                                                                   12-01-2019 is Tankie officieel secretaris geworden.


                                            13-04-2019 is John Jansen tot penningmeester en Jan de Winter tot algemeen bestuurslid gekozen.


                                                                     15-11-2019 is ons Lid van Verdienste J.M. van Dijk overleden.


                                                                            16-11-2019 is Tankie benoemd tot Erelid van de Kovom.


                                                                                   Vanaf 01-01-2020 treedt Tankie af uit het bestuur.


                                                                                                      2020


                                                          Per 01-01-2020 treedt Oswald Stapper uit het bestuur.


                                                                                                      2021


                                        20-11-2021 Door de ALV worden Henk Honingh en Peter Grond herkozen als bestuursleden.


                                                                                                      2022


                                                      19-11-2022 word Peter Janssen benoemd tot "Lid van Verdienste".


                                           Door de ALV worden John Janssen en Jan de Winter herkozen als bestuursleden.


bottom of page